فارغ التحصیل روانشناسی بالینی
متاهل
متعهد به روانشناسی و خانواده ام..
علاقه به آبادانی اذهان عمومی مخصوصا کشورم (هرچند داره به فنا میره با این اخلاق هایی که میبینیم)